W roku szkolnym 2018/2019 istnieje możliwość uzyskania przez uczniów pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego przyznawanego przez Urząd Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. 

Podstawowe kryteria przyznawania stypendium:

a) zamieszkanie ucznia na terenie Warszawy 

b) miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia za miesiąc sierpień nie może być większa niż 514 zł 

Stypendium socjalne wypłacane jest tylko i wyłącznie na podstawie przedłożonych rachunków obejmujących zakupy związane z realizacją obowiązku kształcenia. 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z p. Małgorzatą Szulc (pedagogiem szkolnym) osobiście lub pod numerem tel. 22 619 27 45.

TERMIN ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU UPŁYWA 17.09.2018 r.

Wzór wniosku dostępny na stronie: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i