Uczniowie , którzy w roku szkolnym 2018/2019 spełnili łącznie poniższe warunki:

 - uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,66

(przedmioty rozwijające kompetencje kluczowe to: matematyka, fizyka, chemia, biologia, przyroda, geografia, zajęcia komputerowe, informatyka, podstawy przedsiębiorczości oraz języki obce nowożytne: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski)

- uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,40 mogą się ubiegać o stypendium dla osób szczególnie uzdolnionych.


Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z p. Małgorzatą Szulc (pedagogiem szkolnym) osobiście lub tel. (22 619 27 45). 

Szczegóły na stronie: Mazowiecki program stypendialny