• od 29 kwietnia od godziny 9.00 - możliwość zapoznania się w systemie z ofertą szkół
  • od 8 maja od godz. 10.00 do 19 maja do godz. 15.00 - kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w szkole pierwszego wyboru wniosek  wydrukowany z systemu wraz z dokumentami potwierdzających spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • od 16 czerwca od godz.10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 - kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół 
  • od 23 czerwca od godz.12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00 - kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby
  • 5 lipca do godz. 16.00 - szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
  • od 6 lipca od  godz.10.00 do 14 lipca do godz. 12.00 - kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
  • 14 lipca do godz. 16.00 - szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

Podania kandydatów są rozpatrywane również w przypadku zwolnienia się miejsc w szkole.

 

Terminy obowiązujące w rekrutacji uzupełniającej:

  • od 10 sierpnia od godz. 10.00do 14 sierpnia do godz.16.00 - kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w szkole wniosek  wydrukowany z systemu wraz z dokumentami potwierdzających spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • do 28 sierpnia do godz. 12.00 - szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia 
  • od 29 sierpnia od  godz.8.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00 - kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
  • do 31 sierpnia do godz. 16.00 - szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły