Kontakt:    

ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa
tel. (022) 619 27 45
fax. (022) 741 07 32

Znajdź nas w Zumi

Sekretariat

 


Regulamin przyjęć PDF Drukuj Email
Regulamin przyjęć
do VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. WŁADYSŁAWA IV
na rok szkolny 2016/2017


Podstawa prawna
Zasady przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych  w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy:
•    ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),
•    ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35),
•    rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),
•    Zarządzenia Nr 6 z dnia 27 stycznia 2016 r. Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.


Wymagane dokumenty
1. Wniosek o przyjęcie do Szkoły z systemu.
2. Poświadczona kopia świadectwa gimnazjum oraz poświadczona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Na każdej stronie kopii musi być adnotacja: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, data, pieczęć urzędowa szkoły  o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienna dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby. Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych do przyjęcia należy dostarczyć oryginały wymienionych dokumentów.
3. Uczniowie, którzy zostaną przyjęci do szkoły dodatkowo składają podanie na druku firmowym szkoły (do pobrania na stronie internetowej szkoły), dwa zdjęcia oraz kartę zdrowia.


Kryteria rekrutacji
1. Rekrutacja do szkoły odbywa się ze wspomaganiem elektronicznym.
2. Postępowanie rekrutacyjno - kwalifikacyjne dotyczy rekrutacji do VIII Liceum Ogólnokształcącego  im. Władysława IV w Warszawie i nie stanowi podstawy do ubiegania się o przyjęcie do innych liceów.
2. O miejsce w VIII LO im. Władysława IV mogą ubiegać się uczniowie, którzy ukończyli III klasę gimnazjum.
3. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej liceum Dyrektor Liceum powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną oraz wyznacza jej przewodniczącego.
4. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
 1)   weryfikacja spełnienia przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 2) ustalenie wyników postepowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia,
 3)  ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
 4) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

5. O przyjęciu kandydata do wybranej klasy pierwszej decyduje lokata uzyskana przez niego na liście kandydatów w wyniku postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo mają:
  a) kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata,
a następnie brane są pod uwagę następujące kryteria mające jednakową wartość:
  b) wielodzietność rodziny kandydata;
  c) niepełnosprawność kandydata;
  d) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  e) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  f) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  g) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  h) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:
w zakresie pkt 6 a – opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni

w zakresie  pkt 6 b - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata;

w zakresie  pkt 6c- 6f
– kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.);

w zakresie pkt 6g
– kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

w zakresie pkt 6h
– kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.).
Kopie powyższych dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów.

7. O przyjęciu do klasy pierwszej liceum ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Liceum.

8. Laureaci oraz finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8. przyjmowani są do szkoły z pominięciem postępowania rekrutacyjnego po dostarczeniu niezbędnych dokumentów.

9. Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminie określonym w terminarzu jest jednocześnie oświadczeniem potwierdzającym wolę podjęcia nauki w VIII LO im. Władysława IV i podstawą do umieszczenia na liście przyjętych.

10. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów.

11. Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klas pierwszych wynosi 200.

12. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN punkty przyznawane są według następujących kryteriów:

200 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za świadectwo ukończenia gimnazjum oraz za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, w tym:

1) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
- języka polskiego,
- historii i wiedzy o społeczeństwie,
- matematyki,
- przedmiotów przyrodniczych,
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
                                              
należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70%, co daje w rekrutacji 14 punktów).

2) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny
na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego oraz trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę, za świadectwo z wyróżnieniem oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

W VIII Liceum Ogólnokształcącym punkty przyznawane są z następujących zajęć edukacyjnych:
a) do klasy A: język polski, matematyka, historia, geografia;
b) do klasy B i C: język polski, matematyka, fizyka, chemia;
c) do klasy D: język polski, matematyka, biologia, chemia.

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę:
 
 20 punktów – stopień celujący,
 16 punktów – stopień bardzo dobry,
 12 punktów – stopień dobry,
 8 punktów    – stopień dostateczny,
 2 punkty        – stopień dopuszczający,
Za świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 3, art. 20h ust. 6 pkt 4, art. 20i ust. 2 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy, przyznaje się 5 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
  a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
  c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
  a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
  d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
  f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi  13 punktów.

 W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 2 punkty.

13. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
  a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
  b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
  c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
  d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
  a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
  b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
  c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
  d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty - oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
  a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
  b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
  c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
  d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty - oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
  a) celującym – przyznaje się 8 punktów,
  b) bardzo dobrym – przyznaje się 6 punktów,
  c) dobrym – przyznaje się 4 punkty,
  d) dostatecznym – przyznaje się 2 punkty,
  e) dopuszczającym – przyznaje się 0,5 punktu;

14. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

15. W przypadku wolnych miejsc w klasach Komisja przeprowadza rekrutację uzupełniającą stosując kryteria opisane powyżej.
16. Tryb odwoławczy określa Ustawa z 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw.
17. Terminy rekrutacji obowiązujące dla kandydatów do klas pierwszych VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV:
  1) od 25 kwietnia od godz. 9:00 do 29 kwietnia do godz. 16:00 oraz od 9 maja od godz. 9:00 do18 maja do godz. 16:00 kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w szkole wniosek  wydrukowany z systemu wraz z dokumentami potwierdzających spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  2) od 17 czerwca od godz. 10:00 do 21 czerwca do godz. 16:00  kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół;
  3) od 24 czerwca od godz. 11:00 do 28 czerwca do godz. 16:00 kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby;
  4) 15 lipca do godz. 16:00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;
 5) od 18 lipca od  godz. 9:00 do 25 lipca do godz. 16:00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum;
 6) 26 lipca do godz. 16:00  szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

18. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. Podania kandydatów są rozpatrywane również w przypadku zwolnienia się miejsc w szkole.

19.Terminy obowiązujące w rekrutacji uzupełniającej:
1) od 27 lipca od godz. 9:00 do 2 sierpnia do godz. 16:00 kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w szkole wniosek  wydrukowany z systemu wraz z dokumentami potwierdzających spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
2) 22 sierpnia do godz. 15:00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;
3) od 23 sierpnia od  godz. 8:00 do 25 sierpnia do godz. 16:00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum;
4) 26 sierpnia do godz. 16:00  szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

Kontakty z uczelniami

 
   
    
  
Raport z ewaluacji całościowej


Międzynarodowe Olimpiady PrzedmiotoweDziennik elektroniczny