Kontakt:    

ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa
tel. (022) 619 27 45
fax. (022) 741 07 32

Znajdź nas w Zumi

Sekretariat

 


Start arrow Rekrutacja arrow Terminy
Terminy rekrutacji PDF Drukuj Email

 

 • od 29 kwietnia od godziny 900  możliwość zapoznania się w systemie z ofertą szkół
 • od 8 maja od godz. 1000do 19 maja do godz.1500 kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w szkole pierwszego wyboru wniosek  wydrukowany z systemu wraz z dokumentami potwierdzających spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 •  od 16 czerwca od godz.1000 do 19 czerwca do godz. 1600  kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół 
 • od 23 czerwca od godz.1200 do 28 czerwca do godz. 1600 kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby
 • 5 lipca do godz. 1600 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
 •  od 6 lipca od  godz.1000 do 14 lipca do godz. 1200 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
 • 14 lipca do godz. 1600  szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

 

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. Podania kandydatów są rozpatrywane również w przypadku zwolnienia się miejsc w szkole.

 

Terminy obowiązujące w rekrutacji uzupełniającej:

 

 • od 10 sierpnia od godz. 1000do 14 sierpnia do godz.1600 kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w szkole wniosek  wydrukowany z systemu wraz z dokumentami potwierdzających spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • do 28 sierpnia do godz. 1200 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia 
 • od 29 sierpnia od  godz.800 do 30 sierpnia do godz. 1600 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
 • do 31 sierpnia do godz. 1600  szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kontakty z uczelniami

 
   
    
  
Raport z ewaluacji całościowej


Międzynarodowe Olimpiady PrzedmiotoweDziennik elektroniczny