Kontakt:    

ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa
tel. (022) 619 27 45
fax. (022) 741 07 32

Znajdź nas w Zumi

Sekretariat

 


Start arrow Konkurs Matematyczny
Konkurs Matematyczny PDF Drukuj Email
Dyrekcja i nauczyciele matematyki VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie organizują dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych Konkurs Matematyczny pod patronatem Towarzystwa Szkół Twórczych. W tym roku odbędzie się kolejna edycja tego konkursu.
Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie Konkursu.

REGULAMIN XI  KONKURSU MATEMATYCZNEGO
TOWARZYSTWA SZKÓŁ TWÓRCZYCH
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

INFORMACJE OGÓLNE

1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych.
2. Organizatorem konkursu jest VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie.
3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
4. Organizator określił następujące cele konkursu:
• pobudzanie twórczego myślenia u uczniów i wdrażanie ich do niekonwencjonalnych sposobów rozwiązywania problemów,
• popularyzowanie matematyki wśród uczniów,
• rozwijanie u uczniów zainteresowań matematycznych,
• stworzenie życzliwej atmosfery rywalizacji,
• dostarczenie uczniom satysfakcji z sukcesu.

ORGANIZACJA KONKURSU

1.Konkurs odbywa się w dwóch etapach :
• etap pierwszy – eliminacje szkolne, przeprowadzają szkoły podstawowe dnia 11.04.2016 (poniedziałek) w oparciu o przesłany zestaw zadań.
• etap drugi – finał, przeprowadza VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w dniu 12.05.2016 (czwartek).

Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie należy przesłać z e-maila szkolnego na adres konkursu konkursmatematyczny@onet.pl do dnia 30.03.2016.
Na adres e-mail szkoły, z którego zostało przysłane zgłoszenie zostaną wysłane przez organizatora zadania na I etap konkursu.

2. Szczegółowy opis każdego z etapów znajduje się na końcu niniejszego regulaminu.
3. Dokumentację związaną z konkursem (protokoły, prace uczniów) przechowuje VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV do końca roku szkolnego 2015/2016.
4. W finale zadania poprawiane są przez nauczycieli tworzących Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysław IV.
W skład Komisji Konkursu wchodzą:
wicedyrektor Małgorzata Dąbrowska – przewodnicząca
Joanna Wojdan, Edyta Kleczyńska - członkowie.

ETAP I - ELIMINACJE SZKOLNE

1. Etap ten przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły.
2. Przewodniczący Komisji odpowiada za jakość oraz terminowość pracy Szkolnej Komisji oraz za przeprowadzenie pierwszego etapu konkursu w wyznaczonym przez organizatora terminie.
3. Szkoły przeprowadzają etap szkolny konkursu w oparciu o nadesłane przez organizatora zadania.
4. Uczniowie rozwiązują sześć zadań otwartych, tak samo punktowanych. W trakcie konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów ani innych pomocy dydaktycznych.
5. Za każde zadanie uczeń może otrzymać od 0 do 5 punktów, kryteria oceniania ustala Szkolna Komisja.
6. Czas pracy uczestników konkursu wynosi 90 minut od chwili rozpoczęcia rozwiązywania zadań.
7.Kolejność wykonywania zadań jest dowolna.
8. Wyniki etapu szkolnego Komisja Szkolna przesyła na adres konkursmatematyczny@onet.pl do dnia 18.04.2016 (poniedziałek).
9. Szkolna Komisja Konkursowa zobowiązana jest do:
  • czuwania nad prawidłowością przebiegu konkursu,
  • rzetelnego sprawdzenia prac,
  • sporządzenia protokołu z prac komisji,
  • przesłania z e-maila szkolnego listy uczniów wraz z uzyskaną ilością punktów w etapie szkolnym  konkursu na adres e-mail: konkursmatematyczny@onet.pl
10. Organizator konkursu zobowiązany jest do wybrania około 60 uczestników finału na podstawie przysłanych wyników. Jedynym i decydującym kryterium wyboru uczestników finału będzie liczba zdobytych przez nich punktów w eliminacjach szkolnych.
11. Do 29.04.2016 r. szkoły otrzymają od organizatora informację o uczniach zakwalifikowanych do finału konkursu.

ETAP II - FINAŁ

1. Etap ten przeprowadza Komisja Finałowa złożona z nauczycieli matematyki VIII Liceum Ogólnokształcącego.
2. W finale mogą uczestniczyć wyłącznie osoby uprzednio do niego zakwalifikowane, uczestniczące w eliminacjach szkolnych. Liczba uczestników finału to około 60 uczestników.
3. Uczniowie zgłaszający się na drugi etap konkursu muszą mieć przy sobie ważną legitymację szkolną, przybory matematyczne i do pisania.
4. II etap przeprowadza VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w dniu 12.05.2016, dokładny harmonogram zostanie przesłany na podany adres e-mail do szkół wraz z informacją o zakwalifikowaniu uczniów do II etapu.
5. II etap składa się z części zadaniowej i testowej.
6. Czas pracy uczniów wynosi:
w części zadaniowej 90 minut
w części testowej 60 minut.
7.  W trakcie konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów ani innych pomocy dydaktycznych.
8. Laureatami konkursu (I, II, III miejsca) zostają uczniowie, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów łącznie w obu częściach II etapu konkursu. Zostaną również przyznane wyróżnienia.
9. Komisja Finałowa zobowiązana jest do:
• czuwania nad prawidłowością przebiegu finału,
• rzetelnego sprawdzenia prac, ocenienia ich zgodnie z opracowaną wcześniej punktacją,
• wręczenia nagród laureatom,
• sporządzenia protokołu z prac komisji.
10. Od decyzji Komisji Finałowej nie przysługuje odwołanie.
11. Zakończenie konkursu wraz z ogłoszeniem wyników odbędzie się w VIII Liceum Ogólnokształcącym. O terminie zakończenia konkursu uczniowie biorący udział w finale zostaną poinformowani w trakcie II etapu konkursu.
 

Kontakty z uczelniami

 
   
    
  
Raport z ewaluacji całościowej


Międzynarodowe Olimpiady PrzedmiotoweDziennik elektroniczny