Kontakt:    

ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa
tel. (022) 619 27 45
fax. (022) 741 07 32

Znajdź nas w Zumi

Sekretariat

 


Regulamin do Gimnazjum PDF Drukuj Email

                            REGULAMIN PRZYJĘĆ DO  GIMNAZJUM  NR 58 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
                                                                           IM.WŁADYSŁAWA IV

                                                                       NA ROK SZK. 2016/2017


I. Podstawa prawna
Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

• ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),
• ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35),
• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),
• uchwały Rady m.st. Warszawy nr IV/54/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę,
• uchwały Rady m.st. Warszawy nr XX/500/2015 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
• Zarządzenie nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017,
• Zarządzenie Nr 8 z dnia 12 lutego 2016 r. Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017.

II. Wymagane dokumenty
1. Od 11 kwietnia  do 10 maja godz 16.00 należy złożyć wniosek o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
2.  Od 24 czerwca  od godz 9.00 do 28 czerwca do godz 15.00 należy złożyć kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o  wynikach sprawdzianu oraz zaświadczeń o zdobyciu tytułu laureata lub finalisty konkursów MKO (oryginały do wglądu w celu potwierdzenia kopii). Osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie muszą być potwierdzone poprzez dołączenie do dokumentów dyplomu, certyfikatu bądź zaświadczenia.
3. Od 18 lipca do 19 lipca kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia składają oryginały dokumentów wymienionych w punkcie 2, dodatkowo składają podanie na druku firmowym szkoły (do pobrania na stronie internetowej szkoły) oraz kartę zdrowia i dwa zdjęcia. Przyjęci deklarują również do której klasy pierwszej chcieliby być zakwalifikowani.
4. Niedostarczenie dokumentów w odpowiednim terminie skutkuje skreśleniem kandydata z listy. Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminie określonym w terminarzu jest potwierdzeniem wyboru Gimnazjum Nr 58 i podstawą do umieszczenia na liście przyjętych.

III. Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja do Gimnazjum nr 58 odbywać się będzie ze wspomaganiem elektronicznym, którym objęte są wszystkie gimnazja m.st. Warszawy.
2. Postępowanie rekrutacyjno - kwalifikacyjne dotyczy rekrutacji do 58 Gimnazjum w Warszawie i nie stanowi podstawy do ubiegania się o przyjęcie do innych gimnazjów.
3. Gimnazjum nr 58 przyjmuje 52 uczniów do dwóch oddziałów dwujęzycznych  z językiem angielskim (klasa 1Ga oraz klasa 1Gb).
4. Klasa 1Ga będzie klasą dwujęzyczną z rozszerzonym autorskim programem nauczania matematyki, klasa 1Gb klasą dwujęzyczną ogólną.
5. Gimnazjum przyjmuje po 26 uczniów do każdego oddziału.  Rekrutacja  zostanie przeprowadzona zgodnie  z regulaminem rekrutacji do obu oddziałów łącznie. Przyjęci uczniowie przystępują do testu z matematyki. Test odbędzie się 29.08.2016 o godzinie 9.00.
6. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum Dyrektor Gimnazjum powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
7. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
 1) weryfikacja spełnienia przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 2) ustalenie wyników postepowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia,
  3) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
  4) ustalenie i podanie wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych;
  5) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
8. O przyjęciu do klasy pierwszej gimnazjum ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Gimnazjum. Uczniowie powracający z zagranicy mogą być przyjmowani w rekrutacji zasadniczej i uzupełniającej.
9. Laureaci oraz finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8. przyjmowani są do szkoły z pominięciem postępowania rekrutacyjnego po dostarczeniu niezbędnych dokumentów.

IV. Kryteria rekrutacji
1. Do obu klas dwujęzycznych obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych. Zwolnieni ze sprawdzianu są laureaci oraz finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8.
2. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych jest organizowany wspólnie i w porozumieniu z innymi gimnazjami. Porozumienie podpisały następujące szkoły:
  Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana
  Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. Ignacego Jana Paderewskiego
  Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa
  Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25 im. Czesława Niemena
  Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orląt Lwowskich
  Zespół Szkół nr 66 w Warszawie
  Gimnazjum Dwujęzyczne nr 33 im. Stefana Batorego
  Zespół Szkół nr 67
  Gimnazjum Dwujęzyczne nr 34 im. Narcyzy Żmichowskiej
  Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego
  Gimnazjum nr 44 im. Generała Pawła Chrzanowskiego
  Gimnazjum nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Starzyńskiego
  Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Zespole Szkół nr 117
  Gimnazjum Dwujęzyczne nr 53 im. Stefanii Sempołowskiej
  Gimnazjum Dwujęzyczne nr 59
  Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 72 im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego
  Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 im. Konstancji Markiewicz
  Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej
  Gimnazjum nr 103 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ks. Jana Twardowskiego
  Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 104 w Zespole Szkół nr 120
  Gimnazjum nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zawiszaków Proporca "Victoria"
  Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej w Zespole Szkół nr 123
  Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego
  Gimnazjum nr 122 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. Charlesa de Gaulle’a
  Gimnazjum nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
  Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów
  Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 133 im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego
  Gimnazjum nr 142 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Zespole Szkół nr 113
  Gimnazjum nr 164 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Olimpijczyków
  Gimnazjum nr 165
3. Kandydat przystępuje do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w tej z ww. szkół, w której znajduje się pierwszy preferowany przez niego oddział dwujęzyczny.
4. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów odbędzie się 18 maja 2016 o godz.8:30.
5. Sprawdzian jest punktowany zgodnie z kluczem odpowiedzi w skali 0-200 pkt. Szkoła, w której kandydat przystępuje do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, wprowadza do elektronicznego systemu rekrutacji wynik punktowy uzyskany przez kandydata pomnożony przez 0,19.
6. W Gimnazjum nr 58 do dalszego postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 80 punktów z testu predyspozycji językowych, czyli 15,2 pkt po przemnożeniu przez współczynnik 0,19.
7. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających w/w warunek, niż liczba wolnych miejsc w szkole w postępowaniu rekrutacyjnym są brane łącznie następujące kryteria:
1) wynik testu predyspozycji językowych mnoży się przez 0,19 (maksymalnie 0,19*200 pkt=38pkt)

2) wynik sprawdzianu po VI klasie – maksymalnie 40 pkt:
    w części I – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2 (maksymalnie 20 pkt),
    w części II - wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2 (maksymalnie 20 pkt),

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na podstawie ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 2 listopada 2015 r.

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt,

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej –
maksymalnie 13 pkt, w tym:

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie porozumień:
  - tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
  - tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 pkt,
  - tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:
  - tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
  - tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt,
  - tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
  - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
  - dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
  - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
  - tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,
  - tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
  - tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt,

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt,
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt,

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w lit a– d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  - międzynarodowym – 4 pkt,
  - krajowym – 3 pkt,
  - wojewódzkim – 2 pkt,
  - powiatowym – 1 pkt;
5) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 2 pkt;

W procesie rekrutacji do klas pierwszych  Gimnazjum nr 58 kandydat może uzyskać
maksymalnie 98 pkt.


8. O kolejności na liście kandydatów do gimnazjum decyduje suma pkt. uzyskanych w trakcie pełnego postępowania rekrutacyjnego.
9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego,  brane są łącznie kryteria:
  a)wielodzietność rodziny kandydata – 0,1 pkt;
  b)niepełnosprawność kandydata – 0,1 pkt;
  c)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 0,1 pkt;
  d)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 0,1 pkt;
  e)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 0,1 pkt;
  f)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 0,1 pkt;
  g)objęcie kandydata pieczą zastępczą – 0,1 pkt.

10. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:
w zakresie pkt 7
ad 2) kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu;
ad 3)- 4)  kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
ad 5) – kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopia świadectwa ukończenia danej klasy szkoły podstawowej lub zaświadczenie z organizacji pozarządowej lub innego podmiotu potwierdzające osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej kandydata;

w zakresie  pkt 9a
- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata;

w zakresie  pkt 9b-9e
– kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.);

w zakresie pkt 9f
– kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację
lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

w zakresie pkt 9g – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.).
Kopie powyższych dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów.

10.W przypadku konieczności przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej szkolna komisja rekrutacyjna stosuje te same kryteria co w pierwszym postępowaniu rekrutacyjnym.
11. Tryb odwoławczy określa Ustawa z 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw.

V. Terminy rekrutacji w 58 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława IV
                                                    od 4 kwietnia
Kandydaci mają możliwość zapoznania się z ofertą gimnazjów (bez możliwości rejestracji wniosków/zgłoszeń).System rekrutacyjny dostępny jest pod adresem:  www.gimnazja.edukacja.warszawa.pl

                                                  od 11 kwietnia do 10 maja do godz. 1600
Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie do szkoły uzupełniają wniosek o dane osobowe oraz tworzą listę preferencji szkół i oddziałów, wydrukowany i składają podpisany przez rodziców wniosek.

Uwaga!
W przypadku niezłożenia w wymagalnym terminie wniosku w gimnazjum pierwszego wyboru kandydat nie podlega rekrutacji!

                                                 18 maja godz. 8:30
Kandydaci przystępują do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

                                                20 maja godz. 13:00

Ogłoszenie wyników  sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. 

                                               do 24 czerwca do godz. 9:00
Kandydaci ze szkoły podstawowej prowadzonej przez m.st. Warszawę, sprawdzają poprawność wprowadzonych do systemu przez szkołę ocen ze świadectwa, wyniku sprawdzianu oraz informacji o innych osiągnięciach, a w przypadku stwierdzenia błędów, informują szkołę podstawową, w celu dokonania korekty.

                                               od 24 czerwca do 27 czerwca do godz. 16:00

Kandydaci, niebędący uczniami szkoły podstawowej prowadzonej przez m.st. Warszawę, wprowadzają samodzielnie do systemu oceny ze świadectwa, wynik sprawdzianu oraz informacje o innych osiągnięciach.

                                               od 24 czerwca od godz. 9:00do 28 czerwca do godz. 15:00
Rodzice kandydata  składają  kserokopie świadectwa, wyniku sprawdzianu  i innych wymaganych dokumentów oraz przedstawiają oryginały tych dokumentów do wglądu.

                                               15 lipca godz. 13:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

                                               od 18 lipca do 19 lipca do godz. 15:00
Potwierdzenie przez rodziców kandydata  woli uczęszczania do gimnazjum poprzez złożenie w nim oryginałów wymaganych dokumentów

Uwaga!
W przypadku niezłożenia oryginałów w terminie (tj. niepotwierdzenia woli uczęszczania do szkoły), kandydat nie zostanie przyjęty do tego  gimnazjum.

                                              21 lipca godz. 13:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

VI. Terminy rekrutacji uzupełniającej w 58 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława IV (przeprowadzana tylko w przypadku wolnych miejsc)

                                              od 22 lipca do 29 lipca do godz. 15:00

Kandydaci składają wniosek bezpośrednio w wybranej szkole dysponującej wolnymi miejscami wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

                                              2 sierpnia godz. 8:15
Kandydaci
przystępują do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

                                             3 sierpnia godz. 13:00
Ogłoszenie wyników
  sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

                                            17 sierpnia godz. 13:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

                                           od 18 sierpnia do 19 sierpnia do godz. 15:00
Potwierdzenie przez rodziców kandydata  woli uczęszczania do gimnazjum poprzez złożenie w nim oryginałów wymaganych dokumentów

Uwaga!
W przypadku niezłożenia oryginałów w terminie (tj. niepotwierdzenia woli uczęszczania do szkoły), kandydat nie zostanie przyjęty do tego  gimnazjum.

                                          22 sierpnia godz. 13:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Kontakty z uczelniami

 
   
    
  
Raport z ewaluacji całościowej


Międzynarodowe Olimpiady PrzedmiotoweDziennik elektroniczny