Statut Szkoły (przyjęty uchwałą nr 8/2019/2020 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany statutu szkoły oraz przyjęcia tekstu jednolitego) 

Regulamin dziennika elektronicznego 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny 

Regulamin zdalnego nauczania 

Regulamin wycieczek 

Szkolne plany nauczania 

Raport z ewaluacji całościowej